இரும்பு-தாமிரம்-அடிப்படையிலான எம்ஐஎம் பாகங்களின் சின்டரிங் செயல்முறையின் சுருக்கமான அறிமுகம்

இரும்பு-தாமிரம்-அடிப்படையிலான எம்ஐஎம் பாகங்களின் சின்டரிங் செயல்முறையின் சுருக்கமான அறிமுகம்

இரும்பு அடிப்படையிலான பாகங்களின் செயல்திறனில் சின்டரிங் செயல்முறை அளவுருக்களின் செல்வாக்கு சின்டரிங் செயல்முறை அளவுருக்கள்: சின்டரிங் வெப்பநிலை, சின்டரிங் நேரம், வெப்பம் மற்றும் குளிரூட்டும் வேகம், சிண்டரிங் வளிமண்டலம் போன்றவை.

1. சிண்டரிங் வெப்பநிலை

இரும்பு அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளின் சின்டரிங் வெப்பநிலையின் தேர்வு முக்கியமாக தயாரிப்பு கலவை (கார்பன் உள்ளடக்கம், அலாய் கூறுகள்), செயல்திறன் தேவைகள் (இயந்திர பண்புகள்) மற்றும் பயன்பாடுகள் (கட்டமைப்பு பாகங்கள், உராய்வு எதிர்ப்பு பாகங்கள்) போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

2. சின்டரிங் நேரம்

இரும்பு அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளுக்கான சின்டரிங் நேரத்தின் தேர்வு முக்கியமாக தயாரிப்பு கலவை (கார்பன் உள்ளடக்கம், அலாய் கூறுகள்), அலகு எடை, வடிவியல் அளவு, சுவர் தடிமன், அடர்த்தி, உலை ஏற்றுதல் முறை, முதலியன அடிப்படையாக கொண்டது.

சின்டரிங் நேரம் சின்டரிங் வெப்பநிலையுடன் தொடர்புடையது;

பொதுவான சின்டெரிங் நேரம் 1.5-3 மணி.

தொடர்ச்சியான உலையில், வைத்திருக்கும் நேரம்:

t = L/l ▪n

t - வைத்திருக்கும் நேரம் (நிமிடம்)

எல்- சின்டர் செய்யப்பட்ட பெல்ட்டின் நீளம் (செ.மீ.)

l - எரியும் படகு அல்லது கிராஃபைட் பலகையின் நீளம் (செ.மீ.)

n — படகு தள்ளும் இடைவெளி (நிமிடம்/படகு)

3. வெப்பமூட்டும் மற்றும் குளிரூட்டும் விகிதம்

வெப்பமூட்டும் வீதம் மசகு எண்ணெய் போன்றவற்றின் ஆவியாகும் வேகத்தை பாதிக்கிறது.

குளிரூட்டும் விகிதம் உற்பத்தியின் நுண் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்திறனை பாதிக்கிறது.

20191119-பேனர்


பின் நேரம்: மே-17-2021